Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Hướng tới nền nông nghiệp sạch
12/07/2022 11:13
Sức ép dân số, an ninh lương thực và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tạo áp lực cho ngành nông nghiệp và cũng là động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh. Với biến đổi khí hậu trên toàn thế giới, ngành nông nghiệp cũng không nằm ngoài xu hướng này. Tuy nhiên từng vùng sinh thái, từng loại cây trồng vật nuôi, quy mô sản xuất, việc phát triển nông nghiệp thông minh ở Việt Nam cần có cách tiếp cận thông minh để phát huy hiệu quả với điều kiện của nước ta.