Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tinh gọn để đạt hiệu quả
16/05/2022 15:58
Năm 2020 tiết giảm chi phí 3,2 tỷ đồng, còn nửa đầu năm 2021 tiết giảm được 1,9 tỷ đồng, tinh giản được nhiều vị trí biên chế và quan trọng nhất là xây dựng được bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động có hiệu quả đó là kết quả đáng ghi nhận mà huyện Phúc Thọ đạt được trong 2 năm từ khi huyện sát nhập, sắp xếp lại bộ máy cơ quan hành chính cấp xã.