Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Nhìn lại 1 năm thí điểm mô hình chính quyền đô thị
02/08/2022 14:07
Thành phố Hà Nội đã thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị. Đây là mô hình được đánh giá có nhiều đổi mới trong cơ chế quản lý, phương thức hoạt động xây dựng và công chức theo hướng tinh gọn bộ máy, thông suốt quản lý,phát huy vai trò chủ động sáng tạo của chính quyền, phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế tại các đô thị. Vậy sau 1 năm vận hành, thí điểm mô hình, bộ máy chính quyền phường đã có những thay đổi nào khi không tổ chức HĐND phường? Chất lượng phục vụ nhân dân có được nâng cao?