Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Phiên giải trình của Thường trực HĐND TP khóa XVI về Đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn TP Hà Nội (Phần 1)
25/04/2022 11:54