Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Quảng bá sản phẩm làng nghề gắn với du lịch
24/11/2022 11:27
Thành phố đang có nhiều giải pháp thúc đẩy sự phát triển của làng nghề truyền thống, trong đó trú trọng tới việc hỗ trợ chuyển đổi số, giao dịch điện tử.