Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
11/08/2022 19:15
(HanoiTV) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của Đảng ta, đặc biệt, từ sau khi có Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".