Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề hôm nay: Nâng cao chuẩn mực và đạo đức công vụ
10/09/2017 20:23
(HanoiTV) - Tại Đại hội XI, Đảng xác định một trong ba nội dung lớn để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu của tình hình mới...Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác”.